Ser du ofrene for menneskehandel

Politidirektoratet:


Ser du ofrene for menneskehandel?

Fikk du tilbud om for billig bilvask? Var tiggeren på gatehjørnet under 18 år? Kan den smilende prostituerte egentlig være tvunget til å selge sex? Klarer du å se ofrene for menneskehandel?


Menneskehandel er grove brudd på menneskerettighetene. I 2015 ble 301 personer fulgt opp som mulige ofre for menneskehandel, viser nye tall fra Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM). Dette er personer som er identifisert som mulige ofre, og som har takket ja til bistand og beskyttelse. Terskelen for å bli identifisert som mulig offer er vesentlig lavere enn beviskravene for å få noen dømt for menneskehandel.


Julie Platou Kvammen, leder for KOM


Hvem er ofrene?

- Både kvinner, menn og barn utnyttes i menneskehandel. I 2015 var det 42 antatte barn som ble fulgt opp som mulige ofre for menneskehandel, mot 36 i 2014. Tallet på barn som er blitt identifisert og fulgt opp har variert fra 2007 til 2015. Barn er en særskilt sårbar gruppe som det kan være lettere å utnytte enn voksne, sier leder i KOM, Julie Platou Kvammen. Den årlige tilstandsrapporten viser at majoriteten av de mulig identifiserte ofrene fortsatt er kvinner, og de fleste kvinnene utnyttes til prostitusjon. Menn utnyttes for det meste til tvangsarbeid eller tvangstjenester. 


Lena Reif, seksjonssjef i Politidirektoratet Lena Reif, seksjonssjef i Politidirektoratet


Mørketall

- Det er vanskelig å kartlegge omfanget av menneskehandel. Rapporten bygger på frivillige rapporteringer fra KOMs samarbeidspartnere, som er både statlige og kommunale instanser samt frivillige organisasjoner. Omfangsberegningene må anses som et minimumsanslag. Det er gode grunner til å anta at det foreligger mørketall når det gjelder omfanget av menneskehandel. Mange som er utsatt for menneskehandel tør ikke selv gå til politiet. De er i et avhengighetsforhold til den som utnytter dem, og ofte oppholder de seg ulovlig i landet. Frykt for represalier mot seg eller sin familie, straff eller uttransportering er noen av grunnene til at de ikke tør eller vil anmelde, sier Platou Kvammen

Du kan være med å stoppe menneskehandlerne


Myndighetene jobber kontinuerlig for å forbedre arbeidet med å avdekke og følge opp ofre for menneskehandel.

- Utfordringene er mange og problemstillingene er komplekse. Derfor er det helt nødvendig med et tett og godt samarbeid mellom offentlige, private og frivillige organisasjoner slik vi har i Norge, sier seksjonssjef Lena Reif i Politidirektoratet. Hun minner om at befolkningen generelt er også svært viktige i dette arbeidet.


- Takker du ja til alt for billig arbeidskraft kan du være med på å holde liv i menneskehandel. Får du et tilbud som innebærer at noen jobber for en timelønn de åpenbart ikke kan leve av i Norge, bør du ta kontakt med politiet eller barnevernet. Det samme gjelder om du ser tiggere eller prostituerte som kan være under 18 år, sier Reif og har en klar oppfordring: Meld fra! La politiet finne ut om dette er personer som utnyttes eller ikke. Du kan enten ringe 02800 eller tipse på tips.kripos.no.


 

Dette er menneskehandel

Menneskehandel er at noen tvinger, utnytter eller forleder barn, kvinner og menn til å utføre arbeid og tjenester ved bruk av vold, trusler, eller misbruk av personer i sårbare situasjoner med det formål å oppnå økonomisk profitt eller andre fordeler Menneskehandel er forbudt etter norsk lov og straffes med inntil seks års fengsel. I grove tilfeller inntil 10 års fengsel. Menneskehandel er også et internasjonalt problem, som blant andre FN, Interpol og Europol fokuserer på å bekjempe. 


 

Denne artikkelen er hentet fra politiet sin egen hjemmeside. originalartikkelen finner du her:

https://www.politi.no/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_16151.xhtml


KOM-rapport 2015:

https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_3727.pdf


KOM-rapport 2016:

https://www.politiet.no/globalassets/04-rad-og-forebygging/menneskehandel/kom-tilstandsrapport-2016.pdf


Regjeringens handlingplan mot menneskehandel:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regjeringens-handlingsplan-mot-menneskehandel/id2522342/